UAB „D&D IMPORT“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.KARIBIAN.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS – ŠIOS NUOTOLINĖS PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES, KURIOMIS NUSTATOMOS PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS, PREKIŲ ĮSIGIJIMO BEI APMOKĖJIMO UŽ JAS SĄLYGOS, PREKIŲ PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO TVARKA, ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ BEI KITOS SU PREKIŲ PIRKIMU – PARDAVIMU WWW.KARIBIAN.LT INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE SUSIJUSIOS NUOSTATOS.

1.2. INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – INTERNETO TINKLAPYJE ESANTI ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ, KURIOJE PIRKĖJAS, PRISIREGISTRAVĘS IR NEPRISIREGISTRAVĘS PRIE INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SISTEMOS, GALI PIRKTI PARDAVĖJO SIŪLOMAS PREKES.

1.3. PARDAVĖJAS – UAB „D&D IMPORT“, ĮREGISTRUOTA IR VEIKIANTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS, REGISTRACIJOS NR. 302345788, VEIKIANTI ADRESU LAISVĖS PR. 62 , VILNIUS , LT-05259, VILNIUS, INTERNETINIS ADRESAS WWW.KARIBIAN.LT.

1.4. PIRKĖJAS – ASMUO, ATITINKANTIS ŠIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 2.2 PUNKTE NUMATYTUS REIKALAVIMUS IR ĮSIGIJĘS PREKIŲ AR PASLAUGŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE.

1.5. PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS – TARP PIRKĖJO IR PARDAVĖJO SUDARYTA PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS, KURIĄ SUDARO PREKIŲ UŽSAKYMO PARAIŠKA, KURIĄ PIRKĖJAS PATEIKIA PARDAVĖJUI PER INTERNETINĘ PARDUOTUVĘ, IR PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS SU VĖLESNIAIS PAKEITIMAIS IR PAPILDYMAIS.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. ŠIA PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIMI PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA PARDUOTI PREKĘ ARBA SUTEIKTI PASLAUGĄ PIRKĖJUI, O PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA PRIIMTI PREKĘ ARBA PASLAUGAS IR SUMOKĖTI UŽ JĄ NUSTATYTĄ PINIGŲ SUMĄ BEI ATLYGINTI PRISTATYMO IŠLAIDAS, JEIGU PIRKĖJAS UŽSAKO PREKIŲ PRISTATYMO PASLAUGĄ, ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTOMIS SĄLYGOMIS.

2.2. PIRKTI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TURI TEISĘ PRISIREGISTRAVĘ BEI NEPRISIREGISTRAVĘ PRIE INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SISTEMOS KLIENTAI, KURIE YRA:

2.2.1. VEIKSNŪS FIZINIAI ASMENYS, T. Y. 18 METŲ SULAUKĘ ASMENYS, KURIŲ VEIKSNUMAS NĖRA APRIBOTAS TEISMO TVARKA ARBA ASMENYS TEISMO TVARKA EMANCIPUOTI;

2.2.2. FIZINIAI ASMENYS NUO 14 IKI 18 METŲ AMŽIAUS;

2.2.3. JURIDINIAI ASMENYS.

2.3. PREKYBOS VEIKLA INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE YRA VYKDOMA IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS.

2.4. PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 2.2.2 PUNKTE NURODYTI NEPILNAMEČIAI ASMENYS TURI TEISĘ PIRKTI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TIK TURĖDAMI TĖVŲ, ĮTĖVIŲ AR KITŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ SUTIKIMĄ, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI ŠIE ASMENYS SAVARANKIŠKAI DISPONUOJA SAVO UŽDARBIU AR ASMENINĖMIS LĖŠOMIS.

2.5. PIRKĖJAS GALI UŽSISAKYTI PREKES BET KURIUO PAROS METU.

2.6. KARTU SU PIRKĖJO PATEIKTU PREKIŲ UŽSAKYMU ŠIOS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS TAMPA TARP PIRKĖJO IR PARDAVĖJO SUDARYTA PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIMI IR ABIEMS ŠALIMS YRA PRIVALOMAS TEISINIS DOKUMENTAS.

2.7. PIRKĖJUI NESUTEIKIAMA TEISĖ PATEIKTI PREKIŲ UŽSAKYMĄ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE, JEIGU PIRKĖJAS NĖRA SUSIPAŽINĘS SU PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖMIS IR (AR) SU JOMIS NESUTINKA. TAIS ATVEJAIS, KAI PIRKĖJAS NESUTINKA SU PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖMIS ARBA TAM TIKRA JŲ DALIMI, JIS NEGALI UŽSAKYTI PREKIŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE. PRIEŠINGU ATVEJU, JEIGU PIRKĖJAS PATEIKĖ PREKIŲ UŽSAKYMĄ, LAIKOMA, KAD PIRKĖJAS SUSIPAŽINO IR SUTIKO SU PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖMIS.

2.8. PARDAVĖJAS NEPRISIIMA JOKIOS RIZIKOS AR ATSAKOMYBĖS IR YRA BESĄLYGIŠKAI ATLEIDŽIAMAS NUO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS, JEI PIRKĖJAS IŠ DALIES AR VISIŠKAI NESUSIPAŽINO SU PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖMIS, NORS JAM TOKIA GALIMYBĖ BUVO SUTEIKTA.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. PIRKĖJAS TURI TEISĘ PIRKTI PREKES INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ŠIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ IR INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NUSTATYTA TVARKA.

3.2. PIRKĖJAS TURI TEISĘ ATSISAKYTI PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES, SUDARYTOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE, PRANEŠDAMAS APIE TAI PARDAVĖJUI RAŠTU NE VĖLIAU KAIP PER 14 (KETURIOLIKA) KALENDORINIŲ DIENŲ NUO DAIKTO PRISTATYMO PIRKĖJUI DIENOS CIVILINIO KODEKSO IR ŠIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ NUSTATYTA TVARKA.

3.3. TEISĖ ATSISAKYTI PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NETAIKOMA JURIDINIAMS ASMENIMS IR JŲ ĮGALIOTIEMS ATSTOVAMS.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. PIRKĖJAS, PATEIKĘS UŽSAKYMĄ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE, PRIVALO SUMOKĖTI UŽ PREKES AR PASLAUGAS IR ATSIIMTI ARBA PRIIMTI JAS ŠIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ NUSTATYTA TVARKA.

4.2. PIRKĖJAS VISIŠKAI ATSAKO UŽ VEIKSMUS, ATLIKTUS NAUDOJANTIS INTERNETINE PARDUOTUVE.

4.3. PIRKĖJAS YRA ATSAKINGAS UŽ REGISTRACIJOS FORMOJE PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLUMĄ, TEISINGUMĄ, IŠSAMUMĄ, DUOMENŲ SAVALAIKĮ TIKSLINIMĄ, JIEMS PASIKEITUS. PARDAVĖJAS JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGAS UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ PIRKĖJUI IR (AR) TRETIESIEMS ASMENIMS, JEIGU PIRKĖJAS PATEIKIA REGISTRACIJOS FORMOJE NETIKSLIUS, NETEISINGUS, NEIŠSAMIUS DUOMENIS, NEDELSIANT NEPATIKSLINA PASIKEITUSIŲ ASMENS DUOMENŲ.

4.4. PIRKĖJAS, PASTEBĖJĘS, KAD UŽSAKYMO FORMOJE KLAIDINGAI NURODĖ PREKĘ, PRIVALO NEDELSDAMAS APIE TAI INFORMUOTI PARDAVĖJĄ. JEIGU PIRKĖJAS KLAIDĄ PASTEBI IKI ELEKTRONINIO LAIŠKO, PATVIRTINANČIO PREKIŲ IŠSIUNTIMĄ, GAVIMO, PIRKĖJAS APIE TAI NEDELSDAMAS PRANEŠA PARDAVĖJUI ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESU INFO@KARIBIAN.LT. ELEKTRONINIO LAIŠKO „SUBJECT” EILUTĖJE PIRKĖJAS PRIVALO NURODYTI PVM SĄSKAITOS – FAKTŪROS NUMERĮ (NUORODA Į ŠĮ NUMERĮ PATEIKIAMA PARDAVĖJO ATSIŲSTAME UŽSAKYMO PATVIRTINIMO LAIŠKE) IR PRIERAŠĄ „KLAIDINGAS UŽSAKYMAS”. PAKEISTI PREKIŲ UŽSAKYMĄ IKI PREKIŲ IŠSIUNTIMO PIRKĖJAS GALI IR SUSISIEKĘS SU PARDAVĖJU TELEFONO NUMERIU +370 659 06300. JEIGU KLAIDA PASTEBĖTA PO ELEKTRONINIO LAIŠKO, PATVIRTINANČIO PREKIŲ IŠSIUNTIMĄ, GAVIMO, PREKĖS GRĄŽINAMOS IR KEIČIAMOS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 11 PUNKTE NURODYTA TVARKA.

4.5. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA NEPERDUOTI TRETIESIEMS ASMENIMS SAVO PRISIJUNGIMO DUOMENŲ. JEI PIRKĖJAS PRARANDA PRISIJUNGIMO DUOMENIS, JIS PRIVALO NEDELSIANT BET NE VĖLIAU KAIP PER 1 DIENĄ INFORMUOTI APIE TAI PARDAVĖJĄ.

4.6. PIRKĖJAS ATSAKO UŽ SAVO PRISIJUNGIMO DUOMENŲ PERDAVIMĄ TRETIESIEMS ASMENIMS. JEI INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS NAUDOJASI TREČIASIS ASMUO, PRISIJUNGIMUI PRIE INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NAUDODAMAS PIRKĖJO PRISIJUNGIMO DUOMENIS, PARDAVĖJAS ŠĮ ASMENĮ LAIKO PIRKĖJU.

4.7. PIRKĖJAS, NAUDODAMASIS INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PASLAUGOMIS, ĮSIPAREIGOJA LAIKYTIS ŠIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ, KITŲ SĄLYGŲ, AIŠKIAI NURODYTŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE, BEI NEPAŽEISTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. PARDAVĖJAS TURI TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA NUSTATYTI MINIMALŲ PREKIŲ KREPŠELIO DYDĮ, T. Y. MINIMALIĄ SUMĄ, KURIĄ PASIEKUS BUS VYKDOMAS PIRKĖJO UŽSAKYMAS. ŠIOS SUMOS DYDIS PATEIKIAMAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE.

5.2. JEI PIRKĖJAS BANDO PAKENKTI INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS DARBO STABILUMUI IR SAUGUMUI AR PAŽEIDŽIA PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 4 PUNKTE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, PARDAVĖJAS TURI TEISĘ NEDELSIANT IR BE PERSPĖJIMO APRIBOTI AR SUSTABDYTI PIRKĖJO GALIMYBĘ NAUDOTIS INTERNETINE PARDUOTUVE ARBA PANAIKINTI PIRKĖJO REGISTRACIJĄ.

5.3. PARDAVĖJAS TURI TEISĘ LAIKINAI ARBA IŠ VISO NUTRAUKTI INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS VEIKLĄ, APIE TAI IŠ ANKSTO NEPRANEŠĘS PIRKĖJUI.

5.4. PARDAVĖJAS TURI TEISĘ IŠ ANKSTO NEPRANEŠĘS PIRKĖJUI ANULIUOTI JO UŽSAKYMĄ, JEIGU PIRKĖJAS, PASIRINKĘS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 8.2.1., 8.2.2 IR 8.2.3. PUNKTUOSE NUMATYTUS APMOKĖJIMO BŪDUS, NESUMOKA UŽ PREKES PER 3 (TRIS) KALENDORINES DIENAS ARBA, PASIRINKĘS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 8.2.4. PUNKTE NUMATYTĄ ATSISKAITYMO BŪDĄ, PER 3 TRIS KALENDORINES DIENAS NESUMOKA AVANSINIO MOKĖJIMO.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA ŠIOSE PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖSE IR INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS SUDARYTI PIRKĖJUI GALIMYBĘ NAUDOTIS INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS (REGISTRUOTIS INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SISTEMOJE, SUDARYTI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE PREKIŲ KREPŠELĮ, PATEIKTI UŽSAKYMĄ, APMOKĖTI UŽSAKYMĄ, IŠSIŲSTI UŽSAKYMĄ).

6.2. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA PRISTATYTI PIRKĖJO UŽSAKYTAS PREKES PIRKĖJO NURODYTU ADRESU PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 9 PUNKTE NURODYTOMIS SĄLYGOMIS.

6.3. PARDAVĖJAS, NEGALĖDAMAS PRISTATYTI PIRKĖJUI UŽSAKYTOS PREKĖS, ĮSIPAREIGOJA PIRKĖJUI PASIŪLYTI ANALOGIŠKĄ AR KIEK ĮMANOMA SAVO SAVYBĖMIS PANAŠESNĘ PREKĘ. PIRKĖJUI ATSISAKIUS PRIIMTI ANALOGIŠKĄ AR SAVO SAVYBĖMIS PANAŠIAUSIĄ PREKĘ, PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA GRĄŽINTI PIRKĖJO UŽ PREKES SUMOKĖTUS PINIGUS PER 5 (PENKIAS) DARBO DIENAS, JEIGU PIRKĖJAS BUVO ATLIKĘS IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ UŽ PREKES.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. PIRKĖJAS GALI PIRKTI PREKES INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE UŽSIREGISTRAVĘS INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SISTEMOJE INTERNETINIU ADRESU WWW.KARIBIAN.LT, ARBA NEUŽSIREGISTRAVĘS INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SISTEMOJE PAGAL ŠIAME TINKLALAPYJE PATEIKTAS TAISYKLES.

7.2. SUTARTIS TARP PIRKĖJO IR PARDAVĖJO LAIKOMA SUDARYTA NUO TO MOMENTO, KAI PIRKĖJAS, IŠSIRINKĘS PERKAMĄ(AS) PREKĘ(ES) IR SUFORMAVĘS PREKIŲ KREPŠELĮ, PASPAUDŽIA AKTYVIĄ NUORODĄ „UŽSAKYTI“, O PARDAVĖJAS IŠSIUNČIA PIRKĖJUI JO NURODYTU ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESU PATVIRTINIMĄ, JOG PIRKĖJO UŽSAKYMAS PRIIMTAS IR UŽSAKYTOS PREKĖS BUS IŠSIŲSTOS PIRKĖJUI. SUTARTIS LAIKOMA SUDARYTA TIK DĖL TŲ PREKIŲ, KURIOS NURODYTOS PARDAVĖJO PIRKĖJUI IŠSIŲSTAME PATVIRTINIME APIE BŪSIMĄ PREKIŲ IŠSIUNTIMĄ.

7.3. KIEKVIENA TARP PIRKĖJO IR PARDAVĖJO SUDARYTA PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS YRA REGISTRUOJAMA IR SAUGOMA INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS DUOMENŲ BAZĖJE. PIRKĖJAS TURI GALIMYBĘ PRISIJUNGĘS PRIE INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SISTEMOS MATYTI PIRKIMO ISTORIJĄ.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE PARDUODAMOS PREKĖS NURODOMOS KARTU SU JŲ PARDAVIMO KAINA. PREKIŲ KAINOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE IR SUFORMUOTAME UŽSAKYME IKI 2015 M. LIEPOS 1 D. NURODOMOS LITAIS SU PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU (PVM) IR EURAIS SU PVM. NUO 2015 M. LIEPOS 1 D. PREKIŲ KAINOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE IR SUFORMUOTAME UŽSAKYME NURODOMOS EURAIS SU PVM. Į PREKIŲ KAINĄ PREKIŲ PRISTATYMO IŠLAIDOS NEĮEINA. PREKIŲ PRISTATYMO IŠLAIDAS APMOKA PIRKĖJAS, PASIRINKĘS KONKRETŲ PREKIŲ PRISTATYMO BŪDĄ.

8.2. PIRKĖJAS GALI ATLIKTI MOKĖJIMĄ UŽ PREKES VIENU IŠ ŠIŲ BŪDŲ:

8.2.1. NAUDODAMAS ELEKTRONINĘ BANKININKYSTĘ – KAI IŠANKSTINIS APMOKĖJIMAS ATLIEKAMAS PASINAUDOJANT PIRKĖJO NAUDOJAMA ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS SISTEMA. PIRKĖJAS ŠIUO BŪDU SUMOKA UŽ PREKES PAGAL ATSISKAITOMĄJĄ SĄSKAITĄ, KURI YRA PATEIKIAMA PARDAVĖJO ATSIŲSTAME UŽSAKYMĄ PATVIRTINANČIAME ELEKTRONINIAME LAIŠKE. PINIGUS PIRKĖJAS PERVEDA Į ATITINKAMAME JO PASIRINKTAME BANKE ESANČIĄ INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄSKAITĄ. ATSAKOMYBĖ UŽ DUOMENŲ SAUGUMĄ ŠIUO ATVEJU TENKA ATITINKAMAM BANKUI, KADANGI VISOS PINIGINĖS OPERACIJOS VYKSTA BANKO ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS SISTEMOJE.

8.2.2. ATSISKAITYMAS BANKO PAVEDIMU – TAI IŠANKSTINIS ATSISKAITYMAS, KAI PIRKĖJAS ATSISKAITO UŽ PREKES ATLIKDAMAS PAVEDIMĄ Į PARDAVĖJO BANKO SĄSKAITĄ. PIRKĖJAS PRIVALO MOKĖJIMO FORMOS SKILTYJE „MOKĖJIMO PASKIRTIS“ ĮRAŠYTI UŽSAKYMO NUMERĮ, KURIS PATEIKTAS UŽSAKYMO PATVIRTINIMO ELEKTRONINIAME LAIŠKE. KLIENTUI NENURODŽIUS SKILTYJE „MOKĖJIMO PASKIRTIS“ TIKSLAUS UŽSAKYMO NUMERIO, PARDAVĖJAS NEGARANTUOJA UŽSAKYMO ĮVYKDYMO.

8.2.3. SUMOKĖDAMAS UŽ PREKĘ PER ELEKTRONINIO ATSISKAITYMO SISTEMĄ “MOKĖJIMAI.LT” (“PAYSERA”). PIRKĖJAS ŠIUO BŪDU SUMOKA UŽ PREKES PAGAL SISTEMOS SUGENERUOTĄ MOKĖJIMĄ. ATSAKOMYBĖ UŽ DUOMENŲ SAUGUMĄ ŠIUO ATVEJU TENKA “MOKEJIMAI.LT”, KADANGI VISOS PINIGINĖS OPERACIJOS VYKSTA ŠIOJE ELEKTRONINIO ATSISKAITYMO SISTEMOJE;

8.2.4. SUMOKĖDAMAS UŽ PREKĘ PREKĖS ATSIĖMIMO METU – TAI APMOKĖJIMAS, KAI PIRKĖJAS ATLIEKA APMOKĖJIMĄ GRYNAISIAIS PINIGAIS. JEIGU UŽSAKYMO SUMA VIRŠIJA 1000 EUR, MOKAMAS AVANSINIS 20% MOKĖJIMAS.

8.3. PIRKĖJUI PASIRINKUS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 8.2.1 – 8.2.3 PUNKTUOSE NUMATYTĄ MOKĖJIMO BŪDĄ, PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA ATLIKTI IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ UŽ PREKES. PIRKĖJUI PASIRINKUS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 8.2.1 – 8.2.3 PUNKTUOSE NURODYTUS MOKĖJIMO UŽ PREKES BŪDUS, PREKIŲ SIUNTINYS PRADEDAMAS FORMUOTI IR PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS PRADEDAMAS SKAIČIUOTI NUO MOKĖJIMO ĮSKAITYMO Į PARDAVĖJO SĄSKAITĄ DIENOS. PIRKĖJUI PASIRINKUS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 8.2.4 PUNKTE NUMATYTĄ MOKĖJIMO UŽ PREKES BŪDĄ, PREKIŲ SIUNTINYS PRADEDAMAS FORMUOTI IR PRISTATYMO TERMINAS SKAIČIUOJAMAS NUO PIRKĖJO UŽSAKYMO IR AVANSINIO MOKĖJIMO GAVIMO DIENOS.

8.4. PARDAVĖJAS NEATSAKO UŽ MOKĖJIMŲ PAVEDIMŲ PAGAL ŠIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 8.2.1 – 8.2.4 PUNKTUS ĮVYKDYMĄ IR LAIKU ĮSKAITYMĄ Į PARDAVĖJO SĄSKAITĄ.

8.5. PARDAVĖJAS TURI TEISĘ IŠ ANKSTO NEPRANEŠĘS PIRKĖJUI ANULIUOTI PIRKĖJO UŽSAKYMĄ, JEIGU PIRKĖJAS NESUMOKA UŽ PREKES PER 3 (TRIS) DARBO DIENAS NUO UŽSAKYMO PATEIKIMO MOMENTO.

8.6. PIRKĖJAS APIE UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINĄ INFORMUOJAMAS ELEKTRONINIU PAŠTU.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. PIRKĖJAS, UŽSAKYDAMAS PREKES, PRIVALO PARAIŠKOJE NURODYTI PREKIŲ PRISTATYMO VIETĄ, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ IR TELEFONO RYŠIO NUMERĮ. PIRKĖJAS, UŽSAKYDAMAS PREKES, PRIVALO PARAIŠKOJE NURODYTI PREKIŲ PRISTATYMO BŪDĄ. PIRKĖJAS GALI RINKTIS IŠ ŠIŲ PREKIŲ PRISTATYMO BŪDŲ:

9.1.1. PREKES ATSIIMTI VIENAME IŠ UAB „D&D IMPORT“ BALDŲ SALONŲ;

9.2.2. UŽSAKĘS PREKIŲ PRISTATYMO PASLAUGĄ.

9.2. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA PREKES PRIIMTI ASMENIŠKAI. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA PREKES PRIIMTI PATS ARBA UŽSAKYMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.KARIBIAN.LT METU „PASTABOSE” NURODYTI KITĄ ASMENĮ, KURIS PRIIMS PREKES. TUO ATVEJU, KAI JIS ASMENIŠKAI PREKIŲ PRIIMTI NEGALI, O PREKĖS BUVO PRISTATYTOS PIRKĖJO NURODYTU ADRESU IR REMIANTIS KITAIS PIRKĖJO PATEIKTAIS DUOMENIMIS, PIRKĖJAS NETURI TEISĖS REIKŠTI PARDAVĖJUI PRETENZIJŲ DĖL PREKIŲ PRISTATYMO NETINKAMAM SUBJEKTUI AR KITŲ PRISTATYMO NEATITIKIMŲ.

9.3. UŽSAKIUS PREKIŲ PRISTATYMO PASLAUGĄ, PIRKĖJAS SAVO NUOŽIŪRA UŽSAKO NUO PARDAVĖJO NEPRIKLAUSANTĮ VEŽĖJĄ, KURIS TURĖS PIRKĖJO JAM SUTEIKTAS TEISES ATSIIMTI PREKES VIENAME IŠ UAB „D&D IMPORT“ BALDŲ SALONŲ ARBA SUDARO ATSKIRĄ NUO PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES PREKIŲ PRISTATYMO PASLAUGŲ SUTARTĮ SU PARDAVĖJU, KURIOJE APTARIAMOS VISOS PRISTATYMO PASLAUGOS SĄLYGOS.

9.4. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA PRISTATYTI PREKES PIRKĖJUI LAIKYDAMASIS PREKIŲ APRAŠYMUOSE NURODYTŲ TERMINŲ. ŠIE TERMINAI NETAIKOMI TAIS ATVEJAIS, KAI PARDAVĖJO SANDĖLYJE NĖRA REIKIAMŲ PREKIŲ, O PIRKĖJAS INFORMUOJAMAS APIE JO UŽSAKYTŲ PREKIŲ TRŪKUMĄ. PIRKĖJAS SUTINKA, KAD ESANT NENUMATYTŲ, NUO PARDAVĖJO NEPRIKLAUSANČIŲ APLINKYBIŲ, PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS GALI SKIRTIS NUO NURODYTŲ PREKIŲ APRAŠYMUOSE TERMINŲ ARBA PIRKĖJO IR PARDAVĖJO APTARTO PREKIŲ PRISTATYMO TERMINO. ESANT NENUMATYTŲ APLINKYBIŲ, PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA NEDELSIANT SUSISIEKTI SU PIRKĖJU IR SUDERINTI PREKIŲ PRISTATYMO TERMINĄ IR KITUS SU PRISTATYMU SUSIJUSIUS KLAUSIMUS.

9.5. VISAIS ATVEJAIS PARDAVĖJAS ATLEIDŽIAMAS NUO ATSAKOMYBĖS UŽ PREKIŲ PRISTATYMO TERMINŲ PAŽEIDIMĄ, JEIGU PREKĖS PIRKĖJUI NĖRA PRISTATOMOS ARBA PRISTATOMOS NE LAIKU DĖL PIRKĖJO KALTĖS ARBA DĖL FORCE MAJEURE APLINKYBIŲ.

9.6. PREKIŲ PRISTATYMO METU PIRKĖJUI PREKĖ PERDUODAMA ĮTEIKIANT SĄSKAITĄ – FAKTŪRĄ (VAŽTARAŠTĮ) AR KITĄ SIUNTOS PERDAVIMĄ – PRIĖMIMĄ ŽYMINTĮ DOKUMENTĄ.

9.7. PREKIŲ PRISTATYMO METU PIRKĖJAS PRIVALO KARTU SU PARDAVĖJU ARBA JO ĮGALIOTU ATSTOVU PATIKRINTI SIUNTOS BŪKLĘ. PIRKĖJUI PASIRAŠIUS SĄSKAITOJE – FAKTŪROJE (VAŽTARAŠTYJE) AR KITAME SIUNTOS PERDAVIMĄ – PRIĖMIMĄ ŽYMINČIAME DOKUMENTE, LAIKOMA, KAD SIUNTA YRA PERDUOTA TINKAMOS BŪKLĖS. PASTEBĖJĘS, KAD PRISTATYTOS SIUNTOS PAKUOTĖ PAŽEISTA (SUGLAMŽYTA, ŠLAPIA AR KITAIP IŠORIŠKAI PAŽEISTA), PIRKĖJAS PRIVALO APIE TAI PAŽYMĖTI SĄSKAITOJE – FAKTŪROJE (VAŽTARAŠTYJE) AR KITAME SIUNTOS PERDAVIMĄ – PRIĖMIMĄ ŽYMINČIAME DOKUMENTE BEI, DALYVAUJANT PARDAVĖJUI AR JO ATSTOVUI, SURAŠYTI LAISVOS FORMOS SIUNTOS PAŽEIDIMO AKTĄ. PIRKĖJUI, AUKŠČIAU NUSTATYTA TVARKA NESURAŠIUS LAISVOS FORMOS SIUNTOS PAŽEIDIMO AKTO, PARDAVĖJAS YRA ATLEIDŽIAMAS NUO ATSAKOMYBĖS PRIEŠ PIRKĖJĄ DĖL PREKIŲ PAŽEIDIMŲ, JEIGU TOKIE PAŽEIDIMAI BUVO SĄLYGOTI PAKUOTĖS PAŽEIDIMŲ ARBA KILO JŲ ATSIRADIMO METU.

9.8. PREKIŲ PRISTATYMO (TRANSPORTAVIMO) PASLAUGOS MOKESTIS LIETUVOJE, IŠSKYRUS NERINGĄ, PASIRINKUS PARDAVĖJO TEIKIAMĄ PREKIŲ PRISTATYMO PASLAUGĄ: PERKANT PREKIŲ DAUGIAU KAIP UŽ 1000 EUR , PREKIŲ PRISTATYMAS NEMOKAMAS. PERKANT MAŽIAU KAIP UŽ 1000 EUR PRISTATYMO IŠLAIDOS PRIKLAUSO NUO PREKĖS SVORIO: NUO 5 KG IKI 10 KG – 6, 66 EUR; NUO 10 KG IKI 15 KG – 8, 11 EUR; NUO 15 KG IKI 20 KG – 8, 69 EUR; NUO 20 KG IKI 30 KG – 11, 15 EUR, SUNKESNIS KAIP 30 KG – 15, 35 EUR. BALDŲ ATVEŽIMO ĮKAINIAI NURODYTI BE UŽNEŠIMO PASLAUGOS. DĖL PRISTATYMO ĮKAINIŲ NERINGOJE TEIRAUTIS ASMENIŠKAI PARDAVĖJO.

9.10. PARDAVĖJAS TURI TEISĘ TAIKYTI SPECIALIAS PREKIŲ PRISTATYMO (TRANSPORTAVIMO) PASLAUGOS MOKESČIO NUOLAIDAS PIRKĖJAMS, ATITINKANTIEMS PARDAVĖJO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE NUSTATYTAS SĄLYGAS.

9.11. PREKĖS GALI BŪTI PRISTATOMOS Į UŽSIENIO VALSTYBES. PREKIŲ PRISTATYMO (TRANSPORTAVIMO) PASLAUGOS MOKESTIS PREKES PRISTATANT NE LIETUVOJE YRA NUSTATOMAS PAGAL ATSKIRĄ PIRKĖJO IR PARDAVĖJO SUSITARIMĄ.

9.12. PIRKĖJAS UŽSISAKYDAMAS PREKES GALI PASIRINKTI PASLAUGĄ, KAD UAB „D&D IMPORT“ DARBUOTOJAI SURINKTŲ ĮSIGYTUS BALDUS. DĖL KONKREČIOS BALDŲ SURINKIMO KAINOS TEIRAUTIS GALIMA VISOSE UAB „D&D IMPORT“ PARDUOTUVĖSE ARBA TELEFONU +370 659 06300.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. KIEKVIENOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE PARDUODAMOS PREKĖS SAVYBĖS YRA NURODOMOS PREKĖS APRAŠYME, PATEIKIAMAME INTERNETINIAME TINKLALAPYJE WWW.KARIBIAN.LT.

10.2. PARDAVĖJAS NEATSAKO UŽ TAI, KAD INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ESANČIOS PREKĖS SAVO SPALVA, FORMA AR KITAIS PARAMETRAIS GALI NEATITIKTI REALAUS PREKIŲ DYDŽIO, FORMŲ IR SPALVOS DĖL PIRKĖJO NAUDOJAMO VAIZDUOKLIO YPATYBIŲ.

10.3. PARDAVĖJAS SUTEIKIA PREKĖS KOKYBĖS GARANTIJĄ, KURIOS KONKRETUS TERMINAS IR KITOS SĄLYGOS NURODOMI PREKĖS APRAŠYME.

10.4. TUO ATVEJU, KAI PARDAVĖJAS PREKĖMS PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJOS NESUTEIKIA, GALIOJA TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTA TOKIŲ PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA.

10.5. PREKIŲ GARANTINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS PIRKĖJUI SUTEIKIA PARDAVĖJAS ARBA PARDAVĖJO NURODYTAS PREKIŲ GARANTINIO APTARNAVIMO CENTRAS.

10.6. TAIS ATVEJAIS, KAI TEISĖS AKTAI KONKREČIŲ PREKIŲ ATŽVILGIU NUSTATO PREKIŲ TINKAMUMO NAUDOTI TERMINĄ, PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA TOKIAS PREKES PARDUOTI PIRKĖJUI TAIP, KAD PIRKĖJUI BŪTŲ SUTEIKTA REALI GALIMYBĖ TOKIOMIS PREKĖMIS PASINAUDOTI IKI TINKAMUMO NAUDOTI TERMINO PABAIGOS.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS, ATSISAKYMAS SUDARYTOS SUTARTIES

11.1. PARDUOTŲ PREKIŲ TRŪKUMAI ŠALINAMI, NEKOKYBIŠKOS PREKĖS KEIČIAMOS IR GRĄŽINAMOS VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMU NR. 697 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PATVIRTINTŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ AKTUALIA REDAKCIJA.

11.2. PIRKĖJUI SIUNČIANT PREKES PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 11.1 PUNKTE NURODYTU ATVEJU, BŪTINA LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ:

11.2.1. PAGEIDAUTINA, TAČIAU NEPRIVALOMA, KAD GRĄŽINAMA PREKĖ BŪTŲ ORIGINALIOJE TVARKINGOJE PAKUOTĖJE;

11.2.2. GRĄŽINAMA PREKĖ TURI BŪTI TOS PAČIOS KOMPLEKTACIJOS, KOKIOS BUVO PIRKĖJO GAUTA;

11.2.3. GRĄŽINAMA PREKĖ TURI BŪTI ŠVARI;

11.2.4. GRĄŽINAMOS PREKĖS GARANTIJOS TERMINAS NETURI BŪTI PASIBAIGĘS;

11.2.5. PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS NURODANT PAGEIDAVIMĄ NEMOKAMAI PAŠALINTI PREKĖS TRŪKUMUS, NEMOKAMAI PAKEISTI NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĘ TINKAMOS KOKYBĖS PREKE, ATITINKAMAI PREKĖS TRŪKUMAMS SUMAŽINTI PREKĖS KAINĄ, VIENAŠALIŠKAI NUTRAUKTI SUTARTĮ IR SUGRĄŽINTI UŽ PREKĘ SUMOKĖTĄ KAINĄ;

11.2.6. PATEIKIAMAS PREKĖS ĮSIGIJIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS (KASOS KVITAS, SĄSKAITA FAKTŪRA, PREKĖS PRIĖMIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS).

11.3. PREKIŲ SIUNTIMO/PRISTATYMO IŠLAIDAS, PIRKĖJUI SIUNČIANT PREKES PARDAVĖJUI GRĄŽINTI AR PAKEISTI DĖL PREKĖS TRŪKUMŲ AR TRŪKUMAMS ŠALINTI, AR PATIKRINTI APMOKA PARDAVĖJAS, TUO ATVEJU JEIGU GRĄŽINIMUI AR PAKEITIMUI SIŲSTOSE PREKĖSE NUSTATYTA TRŪKUMŲ. PREKĖSE NENUSTAČIUS TRŪKUMŲ, SIUNTIMO IŠLAIDAS APMOKA PIRKĖJAS. PREKIŲ KEITIMO Į KITĄ DYDĮ, SPALVĄ ARBA MODELĮ ATVEJU PAKARTOTINIS PRISTATYMAS YRA NEMOKAMAS. DĖL PAKARTOTINIO PREKIŲ PRISTATYMO AR ATSIĖMIMO PIRKĖJAS IR PARDAVĖJAS SUSITARIA ELEKTRONINIU PAŠTU ARBA TELEFONU.

11.4.PIRKĖJAS – FIZINIS ASMUO TURI TEISĘ, NENURODYDAMAS PRIEŽASTIES IR NEPATIRDAMAS KITŲ, NEGU NUSTATYTA CIVILINIO KODEKSO 6.22811 STRAIPSNYJE, IŠLAIDŲ, PER KETURIOLIKA DIENŲ ATSISAKYTI SUDARYTOS SUTARTIES, IŠSKYRUS CIVILINIO KODEKSO 6.22810 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUMATYTAS IŠIMTIS. PIRKĖJUI – JURIDINIAM ASMENIUI PARDAVĖJAS TOKIOS TEISĖS NESUTEIKIA.

11.5. PIRKĖJAS, PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 11.4 PUNKTE NURODYTU ATVEJU NORĖDAMAS ATSISAKYTI SUDARYTOS PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES, TURI PATEIKTI AIŠKŲ SAVO SPRENDIMĄ ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESU INFO@KARIBIAN.LT. ELEKTRONINIO LAIŠKO „SUBJECT” EILUTĖJE PIRKĖJAS TURI NURODYTI PREKIŲ ĮSIGIJIMO PVM SĄSKAITOS – FAKTŪROS NUMERĮ IR PRIERAŠĄ „NUTRAUKIAMA PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS”. GRĄŽINANT PREKĘ BŪTINA PATEIKTI JOS ĮSIGIJIMĄ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ (PVM SĄSKAITĄ – FAKTŪRĄ).

11.6. PIRKĖJUI GRĄŽINANT PREKES PO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO, BŪTINA LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ:

11.6.1. GRĄŽINAMA PREKĖ NEBUVO NAUDOJAMA;

11.6.2. GRĄŽINAMA PREKĖ NEBUVO SUGADINTA;

11.6.3. GRĄŽINAMA PREKĖ YRA ORIGINALIOJE IR NEPAŽEISTOJE PAKUOTĖJE, IŠSKYRUS PAKUOTĖS IŠVAIZDOS PAKITIMUS, KURIE BUVO BŪTINI NORINT APŽIŪRĖTI PREKĘ;

11.6.4. NUO GRĄŽINAMOS PREKĖS NEBUVO NUIMTOS ORIGINALIOS ETIKETĖS;

11.6.5. GRĄŽINAMA PREKĖ YRA TOS PAČIOS KOMPLEKTACIJOS, KOKIOS BUVO PIRKĖJO GAUTA;

11.6.6. GRĄŽINAMA PREKĖ TURI BŪTI NEPRARADUSI SAVO PREKINĖS IŠVAIZDOS DĖL PIRKĖJO KALTĖS (IŠSKYRUS IŠVAIZDOS PAKITIMUS, KURIE YRA NEIŠVENGIAMI NORINT APŽIŪRĖTI PREKĘ). PARDAVĖJAS ELEKTRONINIU PAŠTU PER 14 DIENŲ INFORMUOJA PIRKĖJĄ APIE TAI, AR JO GRĄŽINTA PREKĖ ATITIKO AUKŠČIAU IŠVARDINTAS SĄLYGAS.

11.7. PARDAVĖJAS, GAVĘS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 11.5 PUNKTE NURODYTĄ PIRKĖJO PAREIŠKIMĄ, PRIVALO NEDELSDAMAS PATVIRTINTI PATVARIOJOJE LAIKMENOJE PIRKĖJUI, KAD GAVO JO SUTARTIES ATSISAKYMĄ. PAREIGA ĮRODYTI, KAD LAIKĖSI REIKALAVIMŲ DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO, TENKA PIRKĖJUI.

11.8. PIRKĖJAS, NORĖDAMAS GRĄŽINAMAS PREKES PAKEISTI KITOMIS PREKĖMIS,